Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym bycjakmanager.pl (dalej zwanym Bycjakmanager”), udostępnionym w sieci internet pod adresem www.bycjakmanager.pl.
 2. Usługodawcą w ramach serwisu bycjakmanager jest firma Usługi Profesjonalne Mariusz Najwer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleja Śliwowa 4/6, 54-106 Wrocław, NIP 6922433816 (dalej „Usługodawca”).
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
  1. Konto – dostępna wyłącznie dla Użytkownika, tworzona po prawidłowej rejestracji w serwisie, część serwisu bycjakmanager, przy pomocy której Użytkownik obsługuje funkcjonalności dostępne w serwisie,
  2. Usługodawca (lub też “Mentor”) – osoba, Mariusz Najwer, bezpośrednio świadcząca usługi konsultingowe na rzecz innych Użytkowników
  3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która bezpośrednio korzysta z usług świadczonych w serwisie bycjakmanager.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług wyłącznie w serwisie bycjakmanager. Usługodawca może świadczyć dowolne, podobne lub inne usługi, także poprzez inne serwisy, jednakże w takim przypadku Regulamin nie ma zastosowania.
 5. Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. Usługi świadczone odpłatnie są każdorazowo oznaczone jako odpłatne, wraz z określeniem ceny usługi.
 6. Prawa własności intelektualnej do danych i treści dostępnych w ramach serwisu bycjakmanager, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. Korzystanie przez Użytkownika z usług nie powoduje przeniesienia praw do danych i treści lub udzielenia Użytkownikowi jakichkolwiek licencji na korzystanie z danych i treści w sposób niewynikający z przeznaczenia serwisu bycjakmanager.
 7. Użytkownik może korzystać z danych i treści udostępnianych w serwisie bycjakmanager wyłącznie w celach zgodnych z ich przeznaczeniem.
 8. Użytkownik nie może dostarczać lub przechowywać w serwisie bycjakmanager treści bezprawnych, w szczególności:
  1. używać wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne,
  2. danych, których treść narusza przepisy prawa,
  3. korzystać z serwisu w celach niezgodnych z prawem.

Rejestracja w bycjakmanager. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownikiem serwisu bycjakmanager może być każda osoba fizyczna po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w serwisie lub korzystająca z usług konsultacji serwisu także bez rejestrowania konta.
 2. Dokonana przez Użytkownika rejestracja w serwisie bycjakmanager lub opłacenie konsultacji bez rejestracji konta oznacza zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – założenie i prowadzenie Konta (jeśli jest wymagane do odebrania świadczonej usługi). Zawarcie umowy i korzystanie z Konta nie oznacza obowiązku zawierania dalszych umów, w szczególności o świadczenie poszczególnych usług w serwisie bycjakmanager.
 3. Użytkownik może, w dowolnym czasie, rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i zlikwidować Konto. Jeśli Użytkownik wniósł opłaty za korzystanie z usług, rozwiązanie umowy i likwidacja Konta nie uprawnia do żądania ich zwrotu.
 4. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i zlikwidować Konto wyłącznie w szczególnym przypadku, w szczególności jeśli Użytkownik dopuścił się rażącego naruszenia postanowień ust. 9 postanowień ogólnych Regulaminu.
 5. Rejestracja Użytkownika w serwisie bycjakmanager następuje poprzez:
  1. podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej,
  2. ustalenie przez Użytkownika hasła zabezpieczająco dostęp.
 6. Rejestracja Użytkownika w serwisie bycjakmanager może nastąpić poprzez skuteczną autoryzację użytkownika za pomocą platform zewnętrznych, przy wykorzystaniu mechanizmów udostępnianych przez właściwego usługodawcę (Linkedin, Google).
 7. Korzystając z usług płatnych Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia faktury:
  1. imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorcy,
  2. adres lub siedzibę,
  3. numer NIP.
 8. Usługodawca przetwarza wskazane powyżej dane osobowe Użytkowników w celu wykonania umowy, w szczególności w celu świadczenia usług w serwisie bycjakmanager, a także udokumentowania świadczenia usług, udokumentowania i obsługi płatności oraz obsługi reklamacji. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, w sposób i na zasadach określonych w odrębnych dokumentach.
 9. W celu wykonania umowy, w szczególności w celu świadczenia usług, Usługodawca może przetwarzać określone dostarczone przez Użytkownika dane osobowe, w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. zainteresowania,
  4. zawód i specjalizacja.

Świadczenie usług

 1. Usługodawca świadczy w serwisie bycjakmanager usługi konsultingowe oraz projektowe.
 2. Usługi konsultingowe na rzecz Użytkowników świadczy Mentor za pośrednictwem serwisu bycjakmanager, w sposób i na warunkach ustalonych pomiędzy Użytkownikiem a Mentorem, przy uwzględnieniu zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Podane przez Usługodawcę w serwisie bycjakmanager informacje dotyczące świadczonych usług stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Wyrażone przez Usługodawcę zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
  1. opis usługi,
  2. cena za świadczone usługi.
 5. Użytkownik może zarezerwować usługę Mentora za pośrednictwem kalendarza umieszczonego na stronie bycjakmanger, składając oświadczenie poprzez stosowną funkcjonalność serwisu bycjakmanager oraz wnosząc opłatę tytułem wynagrodzenia Usługodawcy.
 6. Do zawarcia umowy o świadczenie usług konsultingowych między Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi po przyjęciu przez Usługodawcę środków wpłaconych przez Użytkownika tytułem wynagrodzenia dla Usługodawcy.
 7. Świadczenie usług konsultingowych przez Usługodawcę następuje przy zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych w serwisie bycjakmanager oraz zewnętrznych narzędzi, takich jak Google Meet lub Zoom.

Płatności i rozliczenia

 1. Rozliczenie usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników następuje bezpośrednio poprzez serwis bycjakmanager oraz bramkę płatności PayU.
 2. Użytkownik może korzystać z usług odpłatnych pod warunkiem prawidłowego wniesienia opłat tytułem wynagrodzenia
 3. Użytkownik wnosi opłaty tytułem korzystania z usług poprzez funkcjonalność obciążania karty płatniczej lub pozostałe metody płatności udostępnione za pośrednictwem serwisu PayU
 4. Po wniesieniu opłaty Usługodawca wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika fakturę tytułem usług.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Użytkownik odstępuje od zawartej umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:
  1. na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,
  2. drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,
  3. przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik będący konsumentem, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeśli usługa została wyświadczona, na wyraźne żądanie Użytkownika, o którym mowa w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość”, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci uprawnienie do odstąpienia od umowy.

Reklamacje i rozpatrywanie sporów

 1. Każdy Użytkownik serwisu bycjakmanager może wnieść do Usługodawcy reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu serwisu bycjakmanager lub zawartą umową, a w szczególności:
  1. sposobu świadczenia usług
  2. nieprawidłowością w funkcjonalnościach serwisu bycjakmanager,
  3. opisem usług.
 2. Reklamacja może być wniesiona poprzez formularz reklamacyjny udostępniony w serwisie.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
 4. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:
  1. ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów zawartych z konsumentami,
  2. ze względu na siedzibę Usługodawcy – w przypadku umów zawartych z Użytkownikami nie będącymi konsumentami.
 5. Użytkownik będący konsumentem może, niezależnie od postanowień ust. 1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Usługodawca oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej e Wrocławiu, ul.Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław, http://wiih.ibip.wroc.pl/public/.
 6. Usługodawca oświadcza, że:
  1. nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  2. Użytkownik nie jest zobowiązany do zamawiania jakichkolwiek usług w serwisie bycjakmanager.

Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Usługodawca określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. Użytkownik powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,
  2. korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,
  3. przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
 2. Usługodawca oświadcza, iż w ramach systemu serwisu bycjakmanager wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu internetowego przez Użytkowników, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert do potrzeb Użytkowników.
 3. Usługodawca oświadcza, że w ramach systemu serwisu bycjakmanager przetwarza następujące dane eksploatacyjne Użytkowników serwisu internetowego serwisu:
  1. adres IP,
  2. wersja przeglądarki,
  3. rodzaj przeglądarki,
  4. host,
  5. system operacyjny.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w serwisie bycjakmanager i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Użytkowników.
 2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  1. zmianę przepisów prawa,
  2. rozszerzenie funkcjonalności serwisu bycjakmanager, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Usługodawcę,
  3. zmianę sposobu świadczenia usług.
 3. O zmianie regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników poprzez informację na stronie internetowej serwisu bycjakmanager oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:
  1. kodeks cywilny – przepisy o umowie o świadczeniu usług,
  2. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę, tj. firmę Usługi Profesjonalne Mariusz Najwer, ul. Aleja Śliwowa 4/6, 54-106 Wrocław, e-mail: najwer@bycjakmanager.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem należności za wykonane w pełni za Państwa zgodą usługi oraz za dostarczone treści cyfrowe, co do których świadczenie zostało spełnione za Państwa zgodą przed upływem tego terminu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.